Teräsrenki Oy:n etusivulle   lähetä sähköposti
           

Puukko-
materiaali

www.terasrenki.com
Parhaimmat puukkomateriaalit
ja paljon muuta!
Teräsrenki Oy logo
 
Sopivan materiaalin valitseminen
 
           Terän koko ja käyttötarkoitus  Materiaalitoimittajan tarjonta  
           Tuoteryhmät: Ruostumaton   Seostettu   Hiiliteräs   Damaski  
           Yksityiskohtaiset vertailut:  Ruostumaton   Seostettu
           Suomalainen puukko: 7 askelta täydellisyyteen?
 

Kun asiakkaan tarpeet (=kysyntä, markkina) on selvinnyt, on puukkomes-
tarilla käsitys millainen on sopivin materiaali. Tiedetään siis, tehdäänkö
puukko hiili-, ruostumattomasta-, seostetusta- tai damaskiteräksestä vai
ekoraudasta. Nämä ovat tuoteryhmät, joiden sisältä teräaine valitaan.

Kovuus, sitkeys, terävyyden kesto
Terän valmistuksessa tehdään vaativa tasapainoilu terän kovuuden ja sit-
keyden välillä. Yksinkertaisesti sanottuna: kun terä karkaistaan ja pääste-
tään
hyvin kovaksi, niin se kestää terävänä pidempään. Mutta mitä kovem-
pi (HRC) terä on, sitä vähemmän se kestää isku- tai vääntörasitusta - eli
terä menee helpommin poikki. Kovuuden mukana tulee haurautta.

Tässä asiassa uudet erikoismateriaalit auttavat: saman kovuisena jotkut
niistä ovat sitkeämpiä. Ne myös säilyvät terävinä pidempään (miksi? lue
seosaineista ja karbideista lisää) vaikka ne päästettäisiin suhteellisen peh-
meiksi (HRC 56-58) urheilupuukoissa. Lisäksi niillä on muita etuja kuten
esimerkiksi ruostumattomuus tai kohonnut kuumankesto - se tarkoittaa,
että teräksen kovuus säilyy korkeissa (400 - 600 C) lämpötiloissa.
Uusien terästen suorituskyky on kohonnut myös työmenetelmien kehi-
tyttyä: teräksestä 'saadaan irti' enemmän ominaisuuksia kuin aiemmin.

Parhaiten puukossa tarvittavan kompromissin huomaa, jos onnistuu val-
mistamaan terän vaikka metalliporasta. Se voi sisältää wolframia 10 %.
Terä leikkaa hyvin kunnes napsahtaa poikki. Sitkeys puuttuu. Opetus:
sopiva määrä seosainetta lisää terän kulutuskestävyyttä, mutta terän hy-
vyyttä ei ratkaista pelkästään sen kulutuskestävyydellä tai kovuudella.

Kun tavoitteena pidetään hyviä vuoluominaisuuksia, hyvän suomalaisen
puukon minimikovuutena pidetään HRC 59. Joku haluaa sen vähän kovem-
pana joku pehmeämpänä. Puukon muu (yleis)käyttö ratkaisee.

Terän koko ja käyttötarkoitus
Mikäli mahdollista, puukon käyttötapa olisi kyettävä ennakoimaan. Koska
se on mahdotonta, se on arvattava: Mitä suurempi terä puukossa on, sitä
todennäköisemmin puukolla myös isketään tai hakataan puuta. Suurta
veistä voidaan käyttää 'kirveenä'. Tämän takia suuri terä on lämpökäsitel-
tävä sitkeämmäksi kuin pieni terä ja/tai tehtävä siitä paksumpi. Suuri terä
on noin 20 cm tai sitä suurempi. Myös terotusta voidaan jyrkentää.

Terän katkeamattomuus tietyn kokoisessa terässä riippuu eniten sen
lämpökäsittelystä. Terävyyden säilyttäminen: huippumateriaali säilyttää
terävyytensä pidempään vaikka se olisi päästetty samaan kovuuteen hal-
vemman materiaalin kanssa.

Suomalainen puukko on hyvin monimuotoinen. Perisuomalaisella puukolla
on hyvä ja helppo vuolla kotimaista puuta. Se saadaan aikaan suhteellisen
kovalla terällä (HRC 59 yli). Terä on melko ohut, loivasti terotettu ja kevyt. Keveyttä saadaan ruotiterästä ja puukahvasta. Puukko sopii erinomaisesti
leikkaamiseen ja sitä voidaan käyttää myös keittiössä. Se on erinomainen
ja pitkälle kehitetty leikkuupuukko. Muihin verrattuna, se on erikoispuukko
muiden erikoispuukkojen joukossa.
Millainen materiaali sopii leikkuupuukkoon?

Metsästyspuukossa voidaan nylkemisen takia painottaa terävyyden kes-
toa. Metsästyspuukon terä jätetään kovemmaksi ja/ tai käytetään pa-
rempaa teräslaatua. Sopivia ovat esim. 440BMo ja ATS-34 tai joku ko-
vemmista seostetuista teräksistä.

Fileointipuukossa painotetaan materiaalin osalta terävyyden kestoa ja
ruostumattomuutta. Sopiva kovuus riippuu terän geometriasta ja teräma-
teriaalin sitkeydestä: sitkeämmästä voidaan tehdä kovempi terä. Kovuu-
den vaihteluväli on HRC 55 - 61. Tarkka lämpökäsittely tuo terään oikean
notkeuden.
Nämä vaatimukset täyttää parhaiten molybdeenia sisältävät ruostumat-
tomat teräkset kuten ATS-34 ja eräät superseokset.
Vinkki: edullisia fileerausveitsiä, esim. oppilastöinä, voidaan tehdä valmiik-
si jousen kovuuteen (HRC 47) karkaistusta levystä. Teräalue terotetaan,
ja sitten se lisäkarkaistaan kaasupillin avulla.

Sukelluspuukko tehdään paljon kromia ja mahdollisesti muita seos-
aineita sisältävästä laadusta. Siihen sopii vähähiilinen ruostumaton teräs,
koska hiilen lisääminen lisää ruostumisalttiutta. Näiden valintojen seurauk-
sena sukelluspuukko on melko pehmeäteräinen ja säilyttää terävyyden
huippupuukkoja huonommin.

Urheilu- ja työkalupuukkojen parhaimmistolla on 'yhdessä paketissa' omi-
naisuuksia, joiden saavuttaminen kysyy paljon sepältä ja materiaalilta:
Terän on kestettävä iskuja ja vääntörasitusta.Samalla terän on pysyttävä
pitkään terävänä. Terällä voidaan iskeä peltiä ja hakata puita. Terä voi-
daan tunkea kallion rakoon ja sen päälle voidaan kiivetä. Ne ovat todelli-
sia yleispuukkoja tai työkalupuukkoja.
Urheilupuukkojen materiaalina käytetään ruostumattomia- tai seosteräk-
siä, jotka on päästetty vähän pehmeämmäksi sitkeyden varmistamiseksi.
Suhteellisen pehmeyden toinen etu on, että terä voidaan terottaa myös
seikkailuretken aikana - kovassa rasituksessa kaikki teräkset tylsyvät.
Toiset teräkset hitaammin, toiset nopeammin.

Lue lisää metsästys-, fileointi-, sukellus- ja urheilupuukkojen materiaali-
tarpeista.

Mikä teräs tuoteryhmästä valitaan?
Valintaohjeita lukiessa on hyvä pitää mielessä, että metalliluokitukset
ovat joustavia: seosaineiden pitoisuusprosentti saa vaihdella valmistajas-
ta ja valmistuserästä riippuen. Teräsluokituksessa määritetään tärkeim-
pien seosaineiden pitoisuudet - yleensä minimi ja maksimirajoina.
Näiden asioiden takia: 1) kaksi hiukan erilailla käyttäytyvää terästä voi
olla samaa 'laatua' ja 2) kaksi eri laatuista terästä voi käyttäytyä lähes
samalla tavalla.
Lisäksi teräksen ominaisuuksiin vaikuttaa valmistusprosessi: kuinka puh-
dasta teräksestä tulee ja kuinka hienorakeista siitä saadaan.

Ruostumaton

Teräsrengin ruostumattomat teräkset ovat ammattimiehelle ja vakavalle
harrastajalle tarkoitettuja. Niitä voi luonnehtia seuraavasti:
- ATS-34 on paras yleismateriaali huippupuukkoihin. Erinomaiset ominai-
    suudet ja tasainen (tuotanto) laatu -toisin kuin sen edeltäjällä 154CM.
    Päästetään yleensä HRC 59-61 kovuuteen, hyvin isoissa terissä ja
    urheilupuukoissa matalammalle.
- 440BMo on yleismateriaali huippupuukkoihin - se on klassisen 440C:n
    parannettu versio. Päästetään yleensä kovuuteen HRC 59 ja urheilupuu-
    koissa HRC 57-58. Terä säilyy terävänä pidempään kuin alla olevat.
- 12C27 on parempaa kuin halvoissa massatuotetuissa ruostumattomissa
    puukoissa. Se on suosittu perusmateriaali hyviin puukkoihin.
- 420 +V teräs on matalahiilistä ja (hyvin) ruostumatonta. AISI 420:tä käy-
    tetään mm. kirurgien ja hammaslääkärien instrumenteissa; ruokailuväli-
    neissä. Tämä on hiukan enemmän kulutusta kestävä laatu. Hiiltä on
    0.38%. Sopiva kovuus on HRC 52-56.
- 420 +Mo teräs on toinen 420:n parannettu versio. Siihen on lisätty 1 %
    molybdeeniä. Molybdeeni parantaa erityisesti teräksen suolaveden
    kestävyyttä. Muuten kuten 420 +V. Pilkotaan asiakkaan antamien mit-
    tojen mukaan. Vahvuudet 1.5 ja 2.0 mm.

    Lue lisää ruostumattomien terästen valitsemisesta.

Ruostumattomat superseokset
: (Tulossa Teräsrengin valikoimiin.)
    Tämän vuosituhannen alun superseokset ovat vanadiinipitoisia teräksiä.
    Perinteisillä tuotantomenetelmillä ei voida valmistaa tasalaatuista kor-
    keavanadiiniterästä.
    Superseosten tuotantolaitokset ovat uusia ja tuotantomenetelmät pa-
    tentoituja. Niiden, sekä vanadiinin ja muiden seosaineiden kalleuden
    takia superseosten hinta on korkea: laadusta riippuen n. 3-7 kertaa
    kalliimpi kuin Teräsrengin nykyiset parhaimmat laadut.
    Superseosten edut näkyvät teräksen tasalaatuisuudessa, terän terä-
    vyyden säilymisessä sekä ominaisuuksiin nähden paremmassa tero-
    tettavuudessa ja sitkeydessä.
    Siirtymävaihetta vanhoista menetelmistä uusiin edustaa Teräsrengin
    edullinen ATS-34 laatu. Se on kahteen kertaan tyhjiösulattua puhdas-
    ta terästä.
    Lue lisää ruostumattomien superseosten ominaisuuksista.

Kun parempia yleismateriaaleja tehdään, saat ne Teräsrengiltä. Toimitus-
myyntinä saat muita -vaikeampia- materiaaleja isompina erinä. Esimer-
kiksi vaikka 440V materiaalia, joka on vaikea terottaa, mutta säilyy terä-
vänä pidempään kuin yleislaaduista tehty terä.

Kaikki Teräsrengin ruostumattomat puukkoteräkset soveltuvat hyvin lämpö-
käsiteltynä kaikkien teräkokojen valmistamiseen. Hyvin suuret terät (eli
yli 20 cm) päästetään vähän pehmeämmiksi. Renki 440BMo:n on saata-
vana myös muina kuin vakiokokoina. Kysy.

Ruostumattomia- ja voimakkaasti seostettuja teräksiä on vaikeampi takoa
kuin hiili- ja matalasti seostettuja teräksiä. Kysynnän lisääntyessä on maa-ilmalla alettu siirtyä takomisesta koneistamalla ja hiomalla tehtävään terän
muotoiluun.

Seostettu
Teräsrengin seostetut teräkset ovat ammattimiehelle ja vakavalle puukko-
harrastajalle poimittuja. Niiden ominaisuudet ovat seuraavat:

Superseokset:
Tämän vuosituhannen alun superseokset ovat vanadiini- ja/tai koboltti-
pitoisia teräksiä. Perinteisillä tuotantomenetelmillä ei voida valmistaa ta-
salaatuista korkeavanadiiniterästä - vanhan tekniikan maksimi on
n. 2.5 - 3.0% pitoisuus. Tätä maksimia edustaa Teräsrengin Renki-Wear,
jossa on vanadiinia 1.8%.
Superseosten edut näkyvät teräksen tasalaatuisuudessa, terän terä-
vyyden säilymisessä sekä ominaisuuksiin nähden paremmassa tero-
tettavuudessa ja sitkeydessä. Lue lisää superseosten ominaisuuksista.
- M-3 ver2 (PM) on erittäin paljon kulutusta kestävä, hienorakeinen ja sit-
    keä teräs. Se on superseos - pulverimetalli (PM). Erinomainen huippu-
    teräs, jonka käyttöalue on laaja: HRC 58 - 66. Sisältää paljon mm.
    vanadiinia, wolframia ja molybdeenia. Pinnoitettavissa monella tavalla.
    Teräsrengin paras materiaali kulutuskestävyyttä vaativiin teriin.

Voimakkaasti seostetut:
Näiden terävyyden säilytys on parempi kuin matalasti seostetuilla.
- Renki-Wear on erittäin paljon kulutusta kestävä ja samalla sitkeä teräs,
    myös korkeilla kovuuksilla. Turvallinen huipputeräs puukkoihin ja mui-
    hin teräesineisiin. Se sisältää paljon vanadiinia. Pinnoitettavissa
    monella tavalla. Käyttöalue HRC 59 - 63. Hiiltä 1.1%.
- M-1 on pikateräs. Se on kehitetty tarpeisiin, jotka ovat samankaltaisia
    puukkojen tarpeiden kanssa: iskunkesto, suuri kulutuskestävyys, ja
    hyvät leikkuuominaisuudet. Käytetään mm. urheilupuukoissa, työka-
    luissa ja muissa teräesineissä. Pinnoitettavissa monella tavalla.
    Optimi kovuus on HRC 61.5, mutta on käytettävissä myös muilla ko-
    vuuksilla, kuten HRC 64 - 66 ja HRC 58 ylöspäin.
- D-2 on 'melkein ruostumaton'. Teräs on kulutusta kestävä ja sitkeä. Se
    sopii hyvin monenlaisiin teriin: päästettynä noin HRC 58 - 61 kovuuteen.
    Suosittu puukkoteräs maailmalla. Sisältää hiukan vanadiinia.
    Hiiltä on 1.5% ja kromia 12%.
- Renki-Knife on hyvin paljon kulutusta kestävä teräs. Teräs ei ruostu hel-
    posti. Käytetään leikkuuterissä, joilta vaaditaan korkeaa kulutuskes-
    tävyyttä ja enemmän sitkeyttä kuin D-2 tarjoaa. Se on voimakkaasti
    seostettu, mutta suhteellisen matalahiilinen (0.52%). Käyttöalue
    HRC 56 - 62. Kromia 8%.
- A-2 on perinteisempi materiaali. Se on hyvin sitkeää, joten se sopii
    myös suuriin ja iskeviin teriin. Se on vielä sitkeämpi kuin Renki-
    Knife. Tasaisen sitkeä laajalla alueella: HRC 55 - 62.
    Hiiltä 1.0%, kromia 5.3%.
- Renki-Shock on matalasti, mutta modernilla tavalla seostettu teräs. Se
    on niin sitkeä teräs, että sitä voi kutsua kimmoisaksi. Erittäin hyvin is-
    kuja kestävä erikoismateriaali. Käytetään kohteissa jossa terän sit-
    keys on taattava äärimmäisissä oloissa, ja silti terän on oltava
    HRC 59-61 kovuinen. Tässä ominaisuudet verrattuna. Ruostuu kuten
    alla olevat materiaalit. Rajoitetusti pinnoitettavissa. Hiiltä 0.67%.

    Lue lisää korkeasti seostettujen terästen valitsemisesta.

Matalasti seostetut:
- O-1 on erittäin luotettava, klassikko työkaluteräs. Se voi olla seuraava
    askel kuulalaakeriteräksen tai hopeateräksen jälkeen. Saman veroinen
    hiilimäärä (0.95%) ja helppo takoa. Ero on, että mukana on seosaineita,
    jotka säilyttävät terää pidempään terävänä. Sitkeä matalammilla
    kovuuksilla. Tässä vertailussa se edustaa matalasti seostettuja teräksiä
    uudempien, voimakkaasti seostettujen terästen rinnalla.
- 15N20 on erittäin sitkeä teräs, mutta ei aivan Renki-Shock tasoa. Sopii
    sitkeyttä vaativiin teriin ja laminoituna damaskiteräksen osaksi. Terävyy-
    den säilytys kohtalainen. Hiiltä 0.75 %.
- Kuulalaakeriteräs SAE 52100 on takojien suosiossa, mutta ei sovi en-
    simmäiseksi materiaaliksi. Sitkeä ja terä säilyy terävänä. On päästet-
    tävä huolella, sillä karkaisun jälkeen teräs on lasimaisen hauras kovuu-
    della HRC 67. Hiiltä 1.0%.
- Hopeateräs on toinen klassinen takojien suosikki. Hiiltä 1.2 %.
- DIN 50CrV4 on matalasti seostettu jousiteräs. Pehmeäksi päästettynä,
    HRC 48-53, se sopii miekkoihin. Laatu sopii veitsiin n. HRC 58 - 61
    kovuisena. Sitkeä. Vastaa 5160 terästä. Hiiltä on 0.51%.

    Lue lisää matalasti seostettujen terästen valitsemisesta.

Teräsrengin seostettuja teräksiä on saatavana useita eri kokoja.

Puukon terällä on monta käyttötapaa. Käyttötavat ratkaisevat kuinka ko-
vaksi terä voidaan jättää. Jos terällä ei lyödä eikä sitä käytetä esim. ruuvi-
meisselinä, niin hyvin pienet terät (4-6 cm) voidaan jättää HRC 61-62 ko-
vuuteen. Jyrkempi terotus vahvistaa tällaista terää, ja helpottaa terotusta.
Kova terä on vaikeampi terottaa, mutta kun terä kestää kauan, on tero-
tustarve vähäinen. Työkalun kohdalla tämä on etu: terän huoltoväli pitenee.

Hiiliteräs
Puukon tekemisessä käytetään korkeahiiliteräksiä, koska ne karkenevat.
Teräsrengillä on korkeahiiliteräksiä 4:ää eri pitoisuutta 0.5%:sta 1.0%:iin.
Valikoimaa täydentää matalahiiliteräs (0.04%), jota käytetään esim.
laminoinnissa.
Hiiliteräksille on helppo tehdä terän osittaiskarkaisu: terän leikkuuosa voi-
daan karkaista eri kovuuteen kuin terän selkäosa. Näin terän selkä saa
daan joustavaksi ja leikkaava osa kulutusta kestäväksi (=kovemmaksi).

Hiiliterästen kohdalla pätee sama ohje kuin yllä: jos terä on hyvin suuri,
on kovuutta päästettävä alaspäin ja mahdollisesti käytettävä vähemmän
hiiltä sisältävää materiaalia. Esimerkiksi miekkoihin Teräsrengiltä löytyy
0.5% hiiltä sisältäviä laatuja.
Mitä enemmän terässä on hiiltä, sitä kovemmaksi ja sitä syvemmältä
terä karkenee - sitä kauemmin terä kestää terävänä. Asian kääntopuoli
on sama kuin muissa teräksissä - kovempi terä on hauraampi.

Hiiliteräksestä tehty terä ruostuu. Ilmiö on sitä voimakkaampi, mitä enem-
män terässä on hiiltä. Kuten seostetut terät, hiiliteräs voidaan pinnoittaa
ruostumisen vähentämiseksi, esim. kromata.

Damaski
Kaksi tai useamoi teräslaatu voidaan liittää yhteen esim. ahjohitsaamalla
tai muulla tavalla laminoimalla. Damaskiteräksen kauniit kuviot voidaan
tehdä monella tavalla. Kuviot syntyvät 'helposti' lisäämällä joko puhdasta
nikkeliä tai nikkelipitoista terästä muun teräksen joukkoon. Terän valmis-
tuttua kuviot saadaan esille hapolla. Tässä on eräitä yhdistelmiä, joita on
jo käytetty menestyksellä ympäri maailmaa:

15N20 sisältää 0.75% hiiltä ja 2.0% nikkeliä. Kun nikkeli tuodaan 15N20
aineen avulla, saadaan korkeahiilistä damaskiterästä. Lisää esimerkiksi:
   C 0.95-1.0 hiiliterästä
   C 0.75-0.8 hiiliterästä
   O-1 seosterästä (sisältää: C 0.95%, Mn 1.2, Cr 0.5 , V 0.2, W 0.5)

203E sisältää 0.1% hiiltä ja 3.5% nikkeliä. Kun nikkeli tuodaan 203E
aineen avulla, saadaan matalahiilistä damaskiterästä. Lisää esim.:
   C 0.95-1.0 hiiliterästä
   C 0.75-0.8 hiiliterästä

Puhdas nikkelilevy sisältää nikkeliä 99.5%. Nikkelilevy tuottaa parhaat ku-
viot. Kohtalaisen vaativa yhdistelmä. Nikkelilevyyn on onnistuneesti yh-
distetty esimerkiksi:
   C 0.95-1.0 hiiliterästä

Seuraavia teräksiä on käytetty laminoituun teräkseen, kun damaskikuvi-
oita ei pyritä saamaan aikaan. Ne toimivat kuitenkin myös kuviollisessa
laminaatissa:
   matalahiiliteräs (hiiltä 0.04%)
   C 0.6 hiiliteräs
   O-1 seosteräs (antaa kohtalaisen kuvion)
   kuulalaakeriteräs 52100

Teräslaadut voivat näyttää samoilta ollessan pöydällä liuskoina. On suo-
siteltavaa käyttää eri laatuja eri paksuisina. Näin ne eivät mene sekaisin
pakan kokoamisvaiheessa.
Suosituin yhdistelmä on 15N20 ja C 0.75-0.8 hiiliteräs. Se on myös hel-
poin. Seuraava on 15N20 ja C 0.95-1.0 hiiliteräs ja miekkoihin käy yhdis-
telmä 15N20 ja C 0.6.
Parhaat kuviot syntyvät nikkelilevystä 99.5%, 203E ja 15N20 ovat seuraa-
vaksi paras valinta kuvioiden kannalta.

Löydät nämä ja muut sopivat teräkset damaski, hiiliteräs ja seostetuista.
(Ohjeet damaskiterän valmistamiseen saat vaikka "Puukkoseppä" kirjasta.
ISBN 952-13-0986-5. Opetushallitus. Myynnin puh. 09-7747 7450)


Materiaalitoimittajan tarjonta
Kahden edellisen vuosikymmenen 'veitsivillitys' oli eloonjäämis-, taistelu-
tai urheilupuukko. Niitä kutsuttiin Rambo-, Combat- ja Survival puukoiksi. Metallien kehittyessä niiden koko on pienentynyt ja ne ovat tulleet kevy-
emmiksi. Ne ovat lähentyneet tavallisia yleispuukkoja. Kannettavuus on
lisääntynyt kun osa menee linkkuun - osa niista alkaa olla yleistyökaluja
kuten suomalainen peruspuukkoa on nimitetty. Tällä 'yleispuukko'
sektorilla uudet puukkomallit ovat astumassa suomalaisen puukon
rinnalle.

Ero suomalaisen perinnepuukon ja urheilu/ työkalupuukkojen ominaisuuk-
sissa on kasvamassa suureksi. Näin ei tarvitse olla. Perisuomalainen
puukko voidaan tehdä hyvistä materiaalista. Sen terä on terävä, kestävä
ja helppohoitoinen. Suomalaisen puukon terä ja kahva näyttävät suoma-
laisilta - sitä ei tehdä 'Indiana Jones/ Bowie' -mallisesta valmisterästä.
Suomalainen käsityö näkyy puukossa.

Ostajiille ei pidä antaa muodostua sellaista mielikuvaa, että suomalaiselta
näyttävä puukko olisi jäljessä puukon teknisissä ominaisuuksissa. Teräs-
rengin materiaaleista muotoilet perisuomalaisia- ja muita puukkoja joita
asiakkaat ostavat.


Muistettava
Kestävimmästäkin aineesta saa huonolla lämpökäsittelyllä huonon
(=katkeavan) puukon ja keskinkertaisesta aineesta saa hyvän puukon
erinomaisella lämpökäsittelyllä.

Erinomainen puukko edellyttää sopivimman materiaalin käyttöä ja erino-
maisia lämpökäsittelytaitoja. Siis sepän ammattitaitoa ja sopivaa laatu-
ainetta terämateriaalin toimittajalta.
.

Teksti: kaikki oikeudet   I.Arhi  2001 010522
www.terasrenki.com - Parhaimmat puukkomateriaalit ja paljon muuta!

           
Teräsrenki Oy:n etusivulle