Teräsrenki Oy:n etusivulle   lähetä sähköposti
           

O-1
www.terasrenki.com
Parhaimmat puukkomateriaalit
ja paljon muuta!
Teräsrenki Oy logo
 
   Tutustu ensin Teräsrengin yleisiin lämpökäsittelyohjeisiin.
 
  Takominen 010522
AISI O-1:n sopiva takomislämpötila on 1000 - 1050 Celsius astetta. Se ei
saa alittaa 820 Celsius astetta. Kuumennetaan tarvittaessa uudelleen.
Yleisohje on, että kappaleen takominen tulisi suorittaa lämpötilassa, joka
ylittää karkaisulämpötilan.

Kun takominen on saatu valmiiksi, kappale pehmennetään hitaasti uuni-
jäähdytyksellä tai eristeeseen käärittynä/ haudattuna ennen lämpö-
käsittelyä.
Esilämmityslämpötila on 680 - 700 C astetta. Sitä ei yleensä tarvitse käyt-
tää kun tästä materiaalista tehdään yksinkertainen puukon terä.
 
  Sammutus ja päästö

Yleistä:
Kappaleen lopullinen kovuus riippuu 1) karkaisulämpötilasta, 2) sammu-
tuksesta, 3) päästölämpötilasta, 4) vaiheiden toistosta sekä tietysti
5) kuhunkin vaiheeseen käytetystä ajasta. Sammutus voi sisältää lisäksi jäädytysvaiheen miinus 75 Celsius asteeseen.
Kappaleen lopullinen kovuus asetataan kohdalleen päästölämpötilaa muut-
tamalla.

Yleistä O-1:stä:
O-1 teräs on eräs maailman yleisimpiä työkaluteräksiä. Sitä valmistetaan
kymmenillä eri markkinanimillä. Voisi sanoa, että se on yksinkertaisin
työkaluteräs. Pitkän käyttöhistorian takia sille löytyy lämpökäsittelyoh-
jeita 'löytyy joka lähtöön'. Vaikka teräs on herkkä ylikuumentamiselle
(karkaisussa), niin se on yhä hyvin suosittu tekijöiden parissa.

Isot kappaleet on esilämmitettävä 650 C asteeseen (tai 600 - 700 C) en-
nen kuin lämpö nostetaan karkaisulämpötilaan. O-1:stä tehtyjä puukkoja
ei yleensä tarvitse esilämmittää.

Kappaletta tulisi kyetä pitämään karkaisulämpötilassa muutama minuutti,
kappaleen paksuudesta riippuen.
Sammutus tehdään öljyyn. Kappaletta liikutetaan öljyssä nopeasti.
Teräksen nimen O-kirjain tulee öljy (oil) sanasta. (Voidaan käyttää myös
muita tapoja, kuten etappikarkaisua kuumaan 180 - 225 C suolaan.)
Öljyn lämpötila ja muut yleiset asiat löytyvät Teräsrengin yleisistä lämpö-
käsittelyohjeista.

Kappale on päästettävä heti, kun lämpötila on laskenut 50 - 65 C astee-
seen. Jos uusi karkaisu on tarpeen, kappale on hehkutettava sitä ennen.

Sitkeys
Materiaalin sitkeys (iskun kestävyys) lisääntyy melko suoraviivaisesti.
Tämä tarkoittaa, että kun päästölämpötilaa nostetaan, saadaan sitkeämpi
kappale - samalla tietysti laskee HRC kovuus.
Osittainen lämpökäsittely onnistuu (terän selkä jätetään pehmeäksi ja
terän leikkaava reuna kovemmaksi), mutta se on vähän vaikeampi tehdä
kuin tavalliselle hiiliteräkselle. Sen teko on suositeltavaa, jotta saavute-
taan riittävä terän sitkeys.

Korkean lämmön vaikutukset
O-1:n kidekoko alkaa kasvaa jo 830 C asteesta ylöspäin. O-1 teräksellä
jäännösauteniitti kasvaa jos suositeltu karkaisulämpötila ylitetään.
(Jäännösausteniitti poistuu päästöjen avulla.) 830 C asteessa
jäännösausteniitin määrä on n. 14 %. Matalammassa karkaisulämpöti-
lassa (790 C) se on melko korkea 9 %. Jos karkaisulämpötila ylittää
840 C astetta, niin suurin saavutettavissa oleva kovuus alkaa laskea.
Materiaalin kovuushuippu saavutetaan välillä: 810 - 840 C.

Lämpökäsittely on siis tehtävä huolella, jotta virheitä ei synny. Jos kor-
kein suositeltu karkaisuslämpötila (820 C) ylitetään yli 10 C asteella, se
alkaa johtaa kidekoon kasvamiseen. Matalampi karkaisulämpötila antaa
enemmän liikkumavaraa.

Jäädytyskäsittely vaikuttaa positiivisesti materiaaliin. Pajatyöskentelyssä
tätä voidaan käyttää apuna:
Jäännösausteniitista päästään eroon jäädyttämällä kappale miinus 75 C
asteeseen sammutuksen jälkeen. Pitoaika jäädytyksessä on n. 1 h.
Pakastimen - 35 C ei ole riittävä, mutta se auttaa paljon. Miinus 35 asteen
pakkanen ulkona ja kova tuuli on lähes riittävä yhdistelmä.
Kappaleen kovuus kasvaa jonkun verran jäädytyskäsittelyn myötä. Se on
huomioitava. Kun halutaan tarkalleen tietyn kovuinen terä, on päästö teh-
vä korkeammassa kuin alla ilmoitetussa päästölämpötilassa.

O-1:n ohjeita voidaan täydentää. Tarkasta päivitys: www.terasrenki.com

Teräsrengin suositus:
Karkaisulämpötila 800 - 820 Celsiusta, pitoaika muutama minuutti (edel-
lyttää esikuumennusta). Ei saa ylikuumentaa.
Sammutus lämpimään öljyyn.

Puukot:
Päästölämpötila-alue 180 - 300 C, 2 x 2 tuntia. Sopiva kovuusalue
on silloin n. HRC 62 - 58 (nämä kovuudet ilman jäädytyskäsittelyä).
Puukon selälle tehdään pehmennys.

Työkaluterät:
Kovuus asetetaan käyttötarkoituksen mukaan. Sitkeys laskee kovuuden
noustessa melko suoraviivaisesti.

Kappaleen sitkeys kasvaa, kun päästön toistojen määrää lisätään.
Jos halutaan lisää kovuutta ja poistaa jäännösausteniitti, jäädytetään kap-
pale -75 C asteessa 1 tunti ennen päästöä.

           
                 
HRC-
kovuudet
    O-1 lämpökäsittely, esimerkki 1,
sammutus öljyyn

www.terasrenki.com
      karkaisulämpötila, Celsius
päästö-
lämpötila
h   800 815 850      
(ei) -     65 65      
150 C -     64        
205 C 2     62        
260 C 2     58        
315 C 2     55.5        
370 C 2     53        
425 C 2   50 51.5        
480 C 2   47          
540 C 2   44          
590 C 2   39          
Huom. h = pitoaika päästölämpötilassa tunteina. Minimi.
Sammutuksen jälkeen annetaan jäähtyä 50 - 65 C asteeseen. Sen jälkeen
päästetään välittömästi.
Päästön jälkeen jäähtyminen tyynessä ilmassa.
                 
                 
HRC-
kovuudet
    O-1 lämpökäsittely, esimerkki 2,
sammutus öljyyn

www.terasrenki.com
      karkaisulämpötila, Celsius
päästö-
lämpötila
h   790 820 850      
(ei) -   64 65 63      
180 C 2 x2   61 63        
205 C 2 x2   60 62        
260 C 2 x2   58 59.5        
315 C 2 x2   55 57        
370 C 2 x2   51.5 54        
425 C 2 x2   48 50        
480 C 2 x2   43 46        
540 C 2 x2   39 42        
565 C 2 x2   37 41        
595 C 2 x2   34 37        
650 C 2 x2   - 33        
Huom. h = pitoaika päästölämpötilassa tunteina. x on toistojen määrä.
Karkaisulämpötilassa pitoaika on 20 - 30 minuuttia, esikuumennuksella
vähemmän.
Sammutuksen jälkeen annetaan jäähtyä 50 - 65 C asteeseen. Sen jälkeen
päästetään välittömästi.
Päästön jälkeen jäähtyminen tyynessä ilmassa.

Jäädytyskäsittelyllä voidaan vakauttaa kappale (poistaa jäännösausteniitti)
ja nostaa sen kovuutta 1-3 HRC yksikköä.
                 
           

  Ohje 2 (käyttäjä: tuntematon)

Lämmitä karkaisulämpötilaan: 800 Celsiusta. Karkaisulämpötilassa
pitoaika on muutama minuutti, riippuen esikuumennusajasta.

Sammuta öljyyn. Annetaan jäähtyä huoneenlämpöiseksi.

Päästölämpötila 200 C, 2 x 1 tuntia.
Lopputulos on n. HRC 60

 
www.terasrenki.com - Parhaimmat puukkomateriaalit ja paljon muuta!

           
           
  Pehmennyshehkutus
1) Hidas lämmitys 775 - 790 C asteeseen. Pitoaika 1 tunti. Hidas uunijääh-
dytys.
2) Lämmitys 780 C asteeseen. Sitten hidas uunijäädytys (max. 15 C astet-
ta tunnissa) 650 asteeseen - eli 9 tuntia. Lopuksi jäähdytys ilmassa.
  Normalisointihehkutus (takomisen jälkeen)
Kappale lämmitetään 650 C asteeseen. Pitoaika 2 tuntia. Sitten jäähdy-
tetään hitaasti 500 C asteeseen. Lopuksi jäähdytys tyynessä ilmassa.
  Hitsaus
O-1 suositellaan hitsattavaksi pehmeässä tilassa. Hitsaaminen edellyttää
huolellista esi- ja jälkilämmitystä.
Pehmeässä tilassa hitsaus kannattaa suorittaa vasta kun kappale on läm-
mitetty n. 200 - 250 C asteeseen.
Tavalliset hitsaustavat sopivat.
  Hopeajuotos
 
  Koneistus
 
www.terasrenki.com - Parhaimmat puukkomateriaalit ja paljon muuta!

Materiaalin lämpökäsittelyohjeet annetaan lukijan käyttöön sitoumuksetta.
Ne edustavat teräksen valmistajien, alan julkaistun tietouden, Teräsrengin
ja alan harrastajien tietämysta asiasta. Materiaalin ja/ tai lämpökäsittely-
tavan sopivuudesta kuhunkin käyttötarkoitukseen vastaa lukija.
           
Teräsrenki Oy:n etusivulle