Teräsrenki Oy:n etusivulle   lähetä sähköposti
           

M-1
www.terasrenki.com
Parhaimmat puukkomateriaalit
ja paljon muuta!
Teräsrenki Oy logo
 
   Tutustu ensin Teräsrengin yleisiin lämpökäsittelyohjeisiin.
 
  Takominen 010531
Materiaalin takomisesta ei ole tietoja. Vaativa taottava. Teräsrengillä
tämä materiaali on saatavana 3.5 ja 4.0 mm:n lattana. Tarvetta takomi-
seen ei ole.

Yleisohje on, että kappaleen takominen tulisi suorittaa lämpötilassa, joka
ylittää karkaisulämpötilan. Kuumennetaan tarvittaessa uudelleen.

Kun takominen on saatu valmiiksi, kappale pehmennetään hitaasti uuni-
jäähdytyksellä tai eristeeseen käärittynä/ haudattuna ennen lämpö-
käsittelyä.
 
  Sammutus ja päästö

Yleistä:
Kappaleen lopullinen kovuus riippuu 1) karkaisulämpötilasta, 2) sammu-
tuksesta, 3) päästölämpötilasta, 4) vaiheiden toistosta sekä tietysti
5) kuhunkin vaiheeseen käytetystä ajasta. Sammutus voi sisältää lisäksi
jäädytysvaiheen miinus 75 Celsius asteeseen.
Kappaleen lopullinen kovuus asetataan kohdalleen päästölämpötilaa muut-
tamalla.

Yleistä M-1
AISI M-1 on perinteisistä pikateräksistä sitkein. Sitä on myös helpompi
hioa kuin muita pikateräsiä. Siksi M-1 pikaterästä käytetään erikoispuuk-
kojen teriin. Sitä paremmin puukkoihin sopii vain pulverimenetelmällä
tehdyt uudet pikateräkset (kuten Teräsrengiltä löytyvä M-3 ver2 (PM)).

Kappaleet on esilämmitettävä 790 - 845 C asteessa. Sen jälkeen läm-
pötila nostetaan karkaisulämpöön. Lämmön annetaan tasaantua.
Pitoaika on muutama minuutti. Lämpötilan hallinta on tärkeää. Kappa-
leen kovuus muuttuu karkaisulämpötilan mukaan. Liian lyhyt pitoaika voi
tuottaa liian pehmeän terän.
Sen jälkeen kappale voidaan sammuttaa.

Sammutus tehdään etappikarkaisuna öljyyn. Voidaan käyttää myös
muita tapoja, kuten etappikarkaisua kuumaan suolaan (540 - 580 C).
Loppusammutus tehdään tyynessä ilmassa.
Öljyn lämpötila ja muut yleiset asiat löytyvät Teräsrengin yleisistä lämpö-
käsittelyohjeista.

Kappale on päästettävä heti, kun lämpötila on laskenut 50 - 65 C astee-
seen. Jos uusi karkaisu on tarpeen, kappale on hehkutettava sitä ennen.

Osittainen lämpökäsittely ei onnistu. Teräs karkenee ilmassa.

Korkean lämmön vaikutukset
M-1 kestää karkaisussa melko hyvin eri lämpötiloja. Sen seuraus on
muuttuva HRC kovuus. Korkeinta karkaisulämpötilaa (1220 C) ei saa
ylittää. Se johtaa kidekoon kasvamiseen.

Sitkeys
Materiaalin sitkeys (iskun kestävyys) ei lisäänny suoraviivaisesti. Siinä
on selvä huippu. Materiaalin sitkeyshuippu vaihtuu karkaisulämpötilan
mukaan. Puukot kannattaa tehdä siten, että tämä sitkeyshuippu huo-
mioidaan.

Tavallisiin puukkoihin sopivat 'alemmat' karkaisulämpötilat. Kun karkaisu-
lämpötila on 1165 C astetta, saadaan terästä kaikkein sitkein kun se
päästetään 595 C asteessa. Terän kovuus on silloin noin HRC 61.5.
Sitkeä terä syntyy myös seuraavasti: kun päästölämpötila on 570 C,
saadaan noin HRC 63 kovuinen terä. Kun päästölämpö on 610 C, terän
kovuus on n. HRC 59.

Lastuaviin työkaluihin saadaan kova terä nostamalla karkaisulämpötila
1190 - 1220 C asteeseen. Silloin päästölämpötila 550 C tuottaa noin
HRC 66.5 terän ja lämpötila 595 C tuottaa HRC 64 kovuisen terän.
Silloin sitkeys on alhaisempi kuin yllä, mutta nämä päästölämpötilat ovat
sitkeyshuipussa (tälle karkaisulämpötilalle).
Toinen vaihtoehto on käyttää puukoille sopivaa karkaisulämpötilaa (1165 C)
ja päästää lämpötilassa 510 - 540 C astetta. Silloin terästä tulee edellistä sitkeämpi ja kovuus laskee vain vähän: HRC 65. Tämä voi olla parempi.

Jäädyttäminen jäännösausteniitin poistoon
Jäädytyskäsittely vaikuttaa positiivisesti materiaaliin. Pajatyöskentelyssä
tätä voidaan käyttää apuna:
Jäännösausteniitista päästään eroon jäädyttämällä kappale miinus 75 C
asteeseen sammutuksen jälkeen. Pitoaika jäädytyksessä on n. 1 h.
Pakastimen - 35 C ei ole riittävä, mutta se auttaa paljon. Miinus 35 asteen
pakkanen ulkona ja kova tuuli on lähes riittävä yhdistelmä.
Kappaleen kovuus kasvaa jonkun verran jäädytyskäsittelyn myötä. Se on
huomioitava. Kun halutaan tarkalleen tietyn kovuinen terä, on päästö teh-
vä korkeammassa kuin alla ilmoitetussa päästölämpötilassa.

M-1:n ohjeita voidaan täydentää. Tarkasta päivitys: www.terasrenki.com

Teräsrengin suositus:
Karkaisulämpötila 1160 - 1170 Celsiusta. Pitoaika pari minuuttia. Paja-
työskentelyssä pitkä esilämmitys lähellä karkaisulämpötilaa, jonka jäl-
keen pitoaika noin minuutti. Ei saa kuumentaa yli 1220 C.

Etappisammutus lämpimään öljyyn (eli 'sammutus mustaksi'). Sammu-
tus keskeytetään kun kappale menee mustaksi (n. 490 - 440 C).
Loppusammutus ilmassa.

Mikäli mahdollista, kappale jäädytetään -75 C asteessa 1 tunti ennen
päästöjä. Se poistaa helposti jäännösausteniitin ja lisää terän kovuutta
noin 1 - 3 HRC yksikköä.

Puukot:
Päästölämpötila-alue 560 - 610 C, 2 x 3 tuntia. Sopiva kovuusalue on
silloin n. HRC 59 - 61 (nämä kovuudet ilman jäädytyskäsittelyä).
Materiaalin sopivuudesta iskeviin puukkoihin ei ole tietoja. Teräksen sit-
keyshuippu on 1165 karkaisu ja 595 C päästö. Kannattaa käyttää pak-
sumpaa (4 mm) materiaalia ja leveänä.

Työkaluterät:
Katso yllä 'sitkeys' kohta.

           
                 
HRC-
kovuudet
    M-1 lämpökäsittely,
esimerkki 1, sammutus öljyyn

www.terasrenki.com
      karkaisulämpötila, Celsius
päästö-
lämpötila
h         1165   1220
(ei) -              
500 C 2x 2h         64.5   65
510 C 2x 2h         65   65.5
530 C 2x 2h         65   66
550 C 2x 2h         64   66.5
570 C 2x 2h         63   66
590 C 2x 2h         61.5   64.5
610 C 2x 2h         59.5   62
630 C 2x 2h         57.5   60
650 C 2x 2h         55   57
Pitoaika karkaisulämpötilassa: muutama minuutti.
Huom. h = pitoaika päästölämpötilassa tunteina. Pitoaika 2 h on minimi
M-1 materiaalille. Päästöjen määrä voi olla 2 tai 3.
M-1 kovenee jäädytyskäsittelyn avulla.

                 
           
  Pehmennyshehkutus
1) Lämmön nosto hitaasti 830 - 845 C asteeseen. Pitoaika 1 tuntia.
Hidas uunijäähdytys. Saavuttaa n. Brinell 250.
 
  Normalisointihehkutus (takomisen jälkeen)
Kuten pehmennyshehkutus yllä.
 
  Hitsaus
Yleisohje korkeasti seostettujen terästen hitsaamiseen: kappale on esi- ja
jälkilämmitettävä. Esilämmitystila on 350 - 550 C astetta. Jos tämä ylit-
tää karkaisulämpötilan, on kappale lämpökäsiteltävä uudelleen.
Hitsaus onnistunee paremmin pehmeässä tilassa.
 
  Hopeajuotos
Hopeajuotoksen lämpötila ei saisi ylittää käytettyä päästölämpötilaa.
 
  Koneistus
Kysy Teräsrengiltä !
www.terasrenki.com - Parhaimmat puukkomateriaalit ja paljon muuta!

Materiaalin lämpökäsittelyohjeet annetaan lukijan käyttöön sitoumuksetta.
Ne edustavat teräksen valmistajien, alan julkaistun tietouden, Teräsrengin
ja alan harrastajien tietämysta asiasta. Materiaalin ja/ tai lämpökäsittely-
tavan sopivuudesta kuhunkin käyttötarkoitukseen vastaa lukija.
           
Teräsrenki Oy:n etusivulle